Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2010

adrenalina

żyjemy w ciągłym stresie.  ZMĘCZYŁAM SIĘ KURWA. chce na alaske. ZAMARZNE TAM I CHUJ.                   

November 15 2010

adrenalina
Reposted fromfrufru frufru vianikotyna nikotyna

November 14 2010

adrenalina
8806 f77e 500
Reposted bymaliwanikotyna
adrenalina
8729 83c3 500

Ola kochanie.

wracaj szybko.

Reposted bye8 e8
adrenalina
8677 843b 500
adrenalina
Kraków jeszcze nigdy tak, jak dziś,
Nie miał w sobie takiej siły i
może to ten deszcz, może przez tę mgłę,
może to mój nastrój
ale w każdej twarzy ciągle widzę cię.
Wśród turystów Rynek tonie znów,
ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz...
Na Gołębiej twój płaszcz zaczepił mnie
w wystawowym oknie,w autobusie , w tłumie gdzieś...

Widzę cię - tak, wiem
nie zrobię więcej zdjęć - tak, wiem
nie będę prosił, lecz... - tak, wiem
to przecież żaden grzech - tak wiem...

Kraków hejnał gra - tak wita mnie,
patrzy na mnie, jakby wiedział, że
wracam po to, by choć na kilka chwil
zamknąć oczy i móc uwierzyć, że

Widzę cię - tak, wiem. .
Reposted bynegacjanikotynapiosenkiomiloscimetr52
adrenalina
8642 0e7b 500

 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl